Tanrı'nın Vaatleri: Geçmişte, Günümüzde ve Gelecekte

Her birimiz, bir vaatte bulunup da vaadinden dönen insanlarla karşılaşmış ve onlardan çekmişizdir. Yakın çevremizde olmasalar bile bir seçim öncesinde büyük vaatlerde bulunan ama yönetime geçtiklerinde o vaatler bir türlü akıllarına gelmeyen kimi politikacılara denk gelmişizdir. Vadettiklerinin çok azını yerine getirmişlerdir. Belki iş verenlerimizin belki dostlarımızın sözünde durmamaları canımızı yakmıştır. En can acıtıcı olansa herhalde aile üyelerimizin, dostlarımızın ya da gelecek hayalleri kurduğumuz sevdiğimizin bizi yüz üstü bırakmasıdır.

O'na sonsuzlarca şükürler olsun ki Yüce Rabbimiz bu insanlar gibi değildir. O'nun sözü olan Kutsal Kitap RAB Tanrı'yı "kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan Işıklar Babası" olarak tanıtır (Yak 1:17). "RAB, acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı" (Çık 34:6). O bütün vaatlerini tutmuştur, tutmaktadır ve tutacaktır. O her şeyi Bilen ve bütün yaratılışı elinde Tutan'dır. O'nun vaatleri asla ve asla boşa çıkmaz!

Tanrı Kutsal Kitap'ta Hangi Vaatlerde Bulunmuştur?

Tanrı'nın sözü olan Kutsal Kitap'ta, Tanrı'nın verdiği bir çok vaat bulunmaktadır.

  • Tanrı Musa'ya şöyle buyurmuştur: "Öte yandan, varlığım üzerine ant ederim ki tüm yeryüzü Yehova'nın ihtişamıyla dolacak" (Say. 14:21 YDÇ). Bunun anlamı, Tanrı'nın mülkü olan yeryüzünde artık insanların değil Tanrı'nın sözü geçecektir. O, dünyayı bir gün yok olması için değil, sonsuza dek yüceliğini yansıtması için yaratmıştır. O gün gelecektir. O günden sonra artık hiçbir canlı yeryüzüne herhangi bir zarar veremeyecek, artık hiç kimse dünyayı yıpratamayacaktır.
  • Tanrı, daha sonra İbrahim adını verdiği ve kendisinden Yahudi ırkını türettiği Avram'a şöyle buyurmuştur: "Seni büyük bir ulus yapacağım, seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım, bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak" (Yar 12:2-3). Bu vaat aynı zamanda İbrahim'in oğlu İshak'a ve ondan sonra İshak'ın oğlu Yakup'a da tekrarlanmıştır (Yar. 26:4; 28:13, 14).
  • Tanrı İbrahim'i Kenan'a, yani bugün Filistin ya da İsrail olarak bilinen topraklara yönlendirdiğinde şu vaatte bulunmuştur: "Gördüğün bütün toprakları sonsuza dek sana ve soyuna vereceğim. Soyunu toprağın tozu kadar çoğaltacağım" (Yar. 13:15-16). Tanrı bu vaatleri de İbrahim'le birlikte İshak ve Yakup'a da tekrarlamıştır" (Yar. 26:4; 28:13-14).
  • Bir zamanlar bütün uluslara diz çöktüren, görkemi ve zenginliğiyle ün salan Babil gibi uluslar artık yoklar. Ne var ki Tanrı Yahudi ulusuna özel bir vaatte bulunmuştur. "'Çünkü ben seninleyim, seni kurtaracağım' diyor RAB. 'Seni aralarına dağıttığım bütün ulusları tümüyle yok etsem de, seni büsbütün yok etmeyece[ğim]'" (Yer 30:11). Yahudiler yüzlerce yıl boyunca dünyanın bir çok değişik yerinde birbirilerinden ayrı ve topraklarından uzak yaşadılar ama yine de bir ulus olarak varlıklarını korudurlar. Devletlerini yeniden kurdukları günden bugüne değin, onların lanetlenmiş bir halk olduğuna inanan ve onların canılarını, kanlarını ve mallarını kendilerine helal gören büyük ulusların tam ortasında varlıklarını sürdürüyorlar. Böyle bir şey nasıl olabilir? Onlar Tanrı'nın belli bir amaç için seçtiği bir halktır ve var olmalarıyla Tanrı'ya tanıklık ederler. Tanrı'nın onlar için ve onlar aracılığıyla gerçekleştireceği büyük tasarılar var.
  • Davut peygamber İsrail'in büyük bir kralıydı. Dahası, Tanrı'nın "gönlüme uygun biri" dediği bir adamdı (1Sa. 13:14). Bunun için, Tanrı bu büyük adama çok büyük bir vaatte bulunmuştur: "Senden sonra soyundan birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. . . . . . Ben de onun krallığının tahtını sonsuza dek sürdüreceğim. Ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak. . . . . . "Soyun ve krallığın sonsuza dek önümde duracak; tahtın sonsuza dek sürecektir" (2Sa. 7:14-16). İsa'nın elçisi Petrus, bu vaatlerin İsa Mesih'te yerine getirileceğini söyler. O Tanrı'nın seçtiği kulu ve O'nun biricik Oğlu'dur. Tanrı, dünyanın kurtarıcısı olarak yüce "Davut Oğlu" İsa Mesih'i atamıştır.

Tanrı, İsa'yla ilgili olan bu vaatleri Cebrail aracılığıyla Meryem'e tasdik etmiştir.

Tanrı, Kutsal Kitap'ta daha bir çok vaatte bulunmuştur. Bundan önce, Tanrı'nın İbrahim, İshak ve Yakup, Davut, İsa ve İsrailliler aracılığıyla yeryüzünde gerçekleştireceği tasarılarında ne kadar ciddi olduğu konusunu inceledik.

Tanrı'nın, günümüzde gerçekleştiğini görebileceğimiz bir vaadi İbrahim, İshak ve Yakup'a vermiş olduğu, İsrail'in büyük bir ulus olacağına ilişkin vaattir. Tanrı, aynı zamanda İsrail'in çekecekleri büyük ve korkunç zulümler karşısında asla büsbütün yok olmayacaklarına, bir ulus olarak varlıklarını koruyacaklarına ilişkin vaadini de gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte, İsa Mesih de tam olarak Tanrı'nın vadettiği gibi ölümden diriltilmiştir.

Buna rağmen, Tanrı'nın yerine getirmesini beklediğimiz birden çok önemli vaadi de var.

Tanrı'nın bütün vaatlerini yerine getireceğini nasıl bilebiliriz?

İki neden var ki bunlar bize Tanrı'nın diğer vaatlerini de yerime getireceği konusunda büyük bir güvence vermektedir. Bu nedenler şunlardır:

Tanrı'nın geçmişe yönelik verdiği her bir sözün gerçekleştiğini görüyoruz. Bu, geleceğe yönelik vadettiği sözleri de yerine getireceğine dair bize güvence sağlıyor.

Tanrı'nın güç yettiremeyeceği hiçbir şey yoktur. O, her şeye gücü Yeten'dir. Bundan ötürü, O'nun gelecek tasarılarında hiçbir şey ters gidemez, gitmeyecektir.

Tanrı'nın yerine getireceği hangi vaatler var?

İbrahim peygamberin İsrail topraklarını miras alacağına ilişkin vaat henüz gerçekleşmiş değildir. Dahası, yeryüzündeki bütün halklar İbrahim'in aracılığıyla kutsanmış değildir. İbraniler 11:13 ayetinde belirtildiği gibi, İbrahim, İshak ve Yakup, "bu kişilerin hepsi imanlı olarak öldüler. Vaat edilenlere kavuşamadılar."

Onlar için artık çok mu geç? Kesinlikle hayır! Tanrı, İsa'yı nasıl ölümden dirilttiyse onları da aynı biçimde ölümden diriltecektir. İşte o zaman Tanrı'nın onlara vermiş olduğu vaat yerine gelecektir. İsa'nın kendisi İbrahim, İshak ve Yakup'un kurulacak olan Tanrı'nın Egemenliği'nde bulunacağını söylemiştir.

Henüz gerçekleşmemiş bir vaat ise İsa'nın bir kral olarak atası Davut'un tahtına oturacağı vaadidir. Bu vaat, İsa yeryüzüne geri döndüğünde gerçekleşecektir (Elç. 3:19-21).

Dedik ki, İsrail bir ulus olarak varlıklarını korumuştur. Bundan öte, İsrail topraklarına, yani Tanrı'nın İbrahim'e vadettiği topraklar geri dönmüşlerdir ve bu, Tanrı'nın onlar için geliştirdiği tasarısının ilk aşamasıdır çünkü, "İsrail'i dağıtan onu toplayacak, sürüsünü kollayan çoban gibi kollayacak onu" (Yer. 31:10).

Bir deneme süresinden sonra, İsrail Tanrı'nın kutsamasına kavuşacaktır. "Onları ülkede, İsrail dağları üzerinde tek bir ulus yapacağım. Hepsinin tek kralı [İsa] olacak. Artık iki ayrı ulus olmayacaklar, iki krallığa bölünmeyecekler" (Hez. 37:22).

Tanrı'nın Size Vadettiği Bir Şey Var mı?

Evet, var! Eğer şu ikisini yapmak için hazırsanız, var:

  1. Tanrı'nın Egemenliği'yle ilgili Müjde'ye iman edin ve vaftiz olun (Mar. 16:16).
  2. İsa Mesih'i sevin ve O'nun buyruklarını yerine getirin.

Tüm bu şeyleri yaparsanız Tanrı'nın hangi vaadine kavuşacaksınız? Az önce okumuş olduğunuz bütün bu nimet ve kutsamalarda pay sahibi olacaksınız.

"Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz" (Gal. 3:28).

Düşünün! Tanrı sizi ölümden diriltebileceğini, dirilteceğini vadediyor. Sonsuz yaşama sahip olabilirsiniz. Tanrı'nın Egemenliği'nde İsa'yla birlikte sonsuza dek mutlu bir yaşam sürebilirsiniz. Hiç kimse size bundan daha büyük bir vaat sunamaz!

İsa Mesih'e layıkıyla iman edenlere bugün bile yaşam büyük bir zevk vermektedir. Sahip olduğumuz İsa'yla sonsuz yaşam umudumuz bizi her üzüntümüzde, kırgınlığımızda ve yalnızlığımızda teselli ediyor, yüreklerimizi ve yüklerimizi hafifletiyor. Kutsal Kitap'ın dediği gibi, bu umut "canlarımız için gemi demiri gibi sağlam ve güvenilir"dir (İbr 6:19).

Tanrı, merhameti ve size duyduğu sevgisi uyarınca sizi de bu vaatlere paydaş olmaya çağırıyor. Bu nimetlerden ve kutsamalardan yararlanmak için, "Tanrı'ya saygı göster, buyruklarını yerine getir, çünkü her insanın görevi budur" (Vai. 12:13).

Böyle yap, sonsuz yaşamı kazan. Söz; Tanrı'nın sözü!