Kutsal Kitap—Dünyanın En Önemli Bildirisi

Dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım, büyük sorunlarla karşı karşıya olan ülkelerde yaşıyoruz: Terör, kıtlık, kuraklık, salgın hastalıklar. Bunlar karşılaştığımız sorunlardan sadece birkaçı ve insanlık bunlara çözüm bulamıyor.

Ancak umutsuz bir dünyada değil, harika bir geleceğe dair büyük umutların verildiği bir dünyada yaşıyoruz. Hastalıkların ortadan kaldırıldığı, herkese adaleti sağlayacak iyi ve doğru bir yöneticinin yönettiği barış ve bolluk dolu bir dünya olacak.

Bu dünyadaki en önemli bildiridir. Bu, Tanrı'nın yaklaşmakta olan yeryüzü hükümranlığı ile ilgili Kutsal Kitap'ın bildirisidir ve Tanrı bu bildiriyi size göndermiştir.

Bu makale size bu bildiri ve bu bildiriyle ilgili nasıl daha fazla bilgi edinebileceğiniz hakkında bilgi verecektir.

Kutsal Kitap Ne Öğretiyor?

 • Tanrı, evrenin ebedi Yaratıcısı'dır. Yeryüzünde yaşamı yarattı ve insanı da kendi suretinde yaptı (Yar. 1:1, 27; Ha.İş. 17:24-28).
 • Kutsal Kitap büsbütün Tanrı'nın esinlenen Sözü'dür (2Pe. 1:20, 21; 2Ti. 3:14-17).
 • Melekler, Tanrı'nın istemini gerçekleştiren ölümsüz varlıklardır (İbr. 1:13, 14).
 • Tanrı'nın tasarısı, yeryüzünde kurulacak olan Tanrı'nın Hükümranlığı'nda tüm dünyayı yüceliğiyle doldurmaktır (Say. 14:21; Hab. 2:14).
 • Adem'e Tanrı tarafından bir seçim hakkı tanındı. Ya Tanrı'ya itaat eder ve yaşar ya da O'na itaatsizlik eder ve ölür. Adem Tanrı'ya itaatsizlik ederek günaha düştü ve ölüm cezasına çarptırıldı (Yar. 3: 17-19).
 • Hepimiz Adem'den geliyoruz. Adem günah işlediği ve öldüğü için tüm insanlar ölümlü olarak doğar. Ne var ki, hepimiz kendi adımıza ölümü hak ediyoruz, nitekim hepimiz günah işledik (Rom. 3:23; 5:12; 6:23).
 • Adem gibi, kendi yaptıklarımızdan kendimiz sorumluyuz. Değilse, adil olan bir Tanrı bizim yanlış fiilerimize "günah" demezdi. Doğaüstü bir şeytanı suçlayamayız. "Ne var ki, herkes kendi tutkusunun ayartması ve kandırmasıyla denenmeye uğrar" (Yak. 1:14-16). İsa şöyle dedi: "Kötü düşünceler yürekten kaynaklanır: Adam öldürme, zina. . . . ." (Mat. 15:19).
 • Tanrı, İsa Mesih'in Babası'dır. İsa'nın Meryem'in "rahminde oluşması" için Kutsal Ruhunu kullandı. Bu nedenle İsa, hem Tanrı'dan hem de bir kadındandır ve bu nedenle Kutsal Kitap O'na hem Tanrı'nın Oğlu hem de İnsanoğlu der (Luk. 1: 30-35).
 • Kutsal Kitap İsa'yı Tanrı'nın Oğlu olarak tanımlar. Ama O'nun Oğul Tanrı olduğunu asla öğretmez. İsa, Tanrı'yla eşit değildir. Kendisi şunları söyledi: "Baba benden üstündür" (Yu. 14:28); "Babam'ın ve Babanız'ın, Tanrım'ın ve Tanrınız'ın yanına çıkıyorum" (Yu. 20:17). Kutsal Ruh, Tanrı'nın istediği gibi kullandığı gücüdür (Yar. 1:2; Yşa. 61:1). Ayrı bir kişilik değildir.
 • İsa günah işleyebilme yeteneğine sahipti ama bunu yapmadı. O, "birçoklarının günahını taşımak için bir tek kez sunuldu. İkinci kezinde Mesih, günah sorunu bütünüyle çözülmüş durumda, tüm kurtuluşu getirmek için kendisini bekleyenlere görünecek" (İbr. 9:26-28).
 • İsa, Tanrı'nın istemine olan kusursuz itaatinden ötürü ölümden diriltildi. O'na sonsuz yaşam verildi. Kendisi, "Mesih'in bunları çekmesi ve yüceliğine girmesi gerekli değil miydi?" demişti (Luk. 24:26).
 • İsa dirilişinden sonra hâlâ fiziksel bir bedene sahipti. On iki elçiden biri olan Tomas'a, "Parmağını buraya getir ve ellerime bak" dedi (Yu. 20:27). O, dirilişinden sonra göğe alındı (Ha.İş 1:11). İsa şuan Efendimiz ve arabulucumuz olarak iş görüyor (1Ti. 2:5).
 • İsa günah ve ölüme galip geldi. O'na iman eden ve sadakatle uyan herkes, Tanrı'nın lütfu sayesinde sonsuz yaşam kutsaması alacak (Yu. 3:16; 1Ko. 15:22; 1Pe. 5:4).
 • Sadık görülür ve ölümsüzlük bahşedilirse, İsa, "bu zavallı bedenimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer kılacak" (Flp. 3:20)
 • Sonsuz yaşam kutsaması yargıda verilecek. Bu, İsa yeryüzüne dönüp ölüleri dirilttikten sonra gerçekleşecek. İsa şöyle dedi: "Tüm mezarda yatanların O'nun sesini işiteceği zaman geliyor, onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapanlar yaşamak için. . . . . dirilecekler" (Yu. 5:28, 29).
 • İsa bize çok kez yeryüzüne döneceğini söyledi. "Çünkü İnsanoğlu Babası'nın yüceliğinde melekleriyle gelecek ve o zaman 'herkese yaptığı işin karşılığını verecektir" (Mat. 16:27). Olayların sırasına dikkat edin:
 • a. İsa gelecek
 • b. Ölüleri diriltecek
 • c. Yargı gerçekleşecek
 • d. Sadık takipçilerine sonsuz yaşam verecek
 • İsa geldiğinde, "efendilerin Efendisi, kralların Kralı" olacak. (Va. 17:14). Bütün krallar O'nun önünde yere kapanacak (Mez. 72:11). Kutsal Kitap bu dönemi 'Tanrı'nın Hükümranlığı' olarak adlandırr. Sadık inananlar ölümsüz kutsallar olacak ve İsa'nın hükümranlığı yönetmesinde O'na yardım edecek. Nitekim, on iki elçisine şöyle bir vaat vermişti: "On iki tahta oturup İsrail'in on iki soyunu yargılayacaksınız."
 • İnsanlar günahkâr olduklarını anlamalıdır. Müjde'ye iman etmeli, tövbe edip vaftiz olmalılar. İsa, "İman edip vaftiz olan kurtulacak" dedi (Mar. 16:16).
 • İsa öğrencilerine şöyle söyledi: "Eğer beni seviyorsanız, buyruklarımı tutarsınız" (Yu. 14:15). O'nun Tanrı'ya itaat ve fiili hizmet örneğini takip etmeli ve "gelişine dek" düzenli olarak Rab'bin sofrasında O'nu anmalıyız (1. Korintliler 11:23-26).

Son olarak, Tanrı'nın, kişiliğini açıklamak üzere Yahudi ulusunu seçtiğini anımsayalım. İbrahim, İshak ve Yakup'a, İsrail ulusuna vaatlerde bulundu. Bu vaatlerin çoğu İsa'nın yeryüzüne dönüşünde yerine gelecek.

Gözünüzü İsrail'den ayırmayın! Şu ayetleri düşünün: Yaratılış 12:2,3; 13:14-17; 2. Samuel 7:12-16; Yeremya 23:5-8; Hezekiel 36: 22-24; 37:21-22.

Kutsal Kitap'ın bildirisi hakkında nasıl daha fazla bilgi edinebilirim?

Bunu yapmanın iki yolu vardır.

En önemlisi, Kutsal Kitap'ı gündelik olarak kendiniz için okumanızdır. Okumadan önce RAB'be dua edin. Muhakkak ki duanıza karşılık verecektir. RAB Tanrı, Mesih'in gelişinde kurulacak olan o muhteşem hükümranlıkta sizi de görmek istiyor.

Mesih'te Kardeşler, size bir Kutsal Kitap yazışma kursu göndererek Kutsal Kitap'ı kendiniz için anlamanıza yardımcı olabilir. Bu kurs ücretsizdir ve Tanrı'nın muazzam bildirisini kendiniz için öğrenmenize yardımcı olacaktır.

Anımsayın ki, Kutsal Kitap'ın bildirisini öğrenmek ve Efendimiz İsa Mesih'in ardından gitmek, sonsuz yaşama götürür. Bu, Tanrı'nın insanlığa en muhteşem armağanıdır ve Tanrı, bunu kabul etmenizi istiyor.