İsa Mesih: Kral ve Kurtarıcı

Yapacaklarına İlişkin Eski Antlaşma Peygamberlikleri

When you have read this leaflet you will know the answers to these questions:

  1. Eski Antlaşma İsa Mesih'ten Nerede Söz Ediyor?
  2. İsa Mesih'in yaşamına ve yapacaklarına ilişkin herhangi bir ayrıntılı peygamberlik var mı?
  3. İsa yeryüzünde gerçek bir krallık ile gerçek bir kral mı olacaktır?

1. Eski Antlaşma İsa Mesih'ten Nerede Söz Ediyor?

Eski Antlaşma, Yahudiler'in de kabul ettiği Kutsal Yazılar'dan oluşan bir bütündür ve İsa Mesih'in doğumundan önce yazılmıştır. Ancak, Eski Antlaşma'nın birçok bölümü, İsa Mesih'in gelişini ve kurtarma ilgili kehanetler içermektedir.

Her yerde! Eski Antlaşma üç ana bölümden oluşur: (a) Musa'ya verilen Yasa, (b) Mezmurlar, (c) Peygamberler. İsa diriltildikten sonra iki takipçisine, "Musa'dan ve bütün peygamberlerden başlayarak, Kutsal Yazılar'ın tümünde kendisine ilişkin gerçekleri" açıkladı (Luk. 24:25-27). Kısa süre sonra, "Musa'nın yasasında, peygamberlerde ve Mezmurlar'da benim için yazılmış olan her şeyin yerine gelmesi gerektir" dedi (Luk. 24:44-45). İsa aynı zamanda şunu da belirtti: 

"[Musa] benim hakkımda yazmıştır" (Yu 5:46).

İsa Mesih, Tanrı'nın dünyaya yönelik tasarısının tam odağında bulunuyor. Biz O'nun yaşamıyla ilgili ayrıntıları Yeni Antlaşma'dan öğreniyoruz. Bununla birlikte, İsa'nın doğumunun, yapacaklarının, acılarının, ölümünün, dirilişinin, göğe yükselişinin ve Tanrı'nın ebedi Hükümranlığı'nı kurmak üzere kral olarak yeryüzüne dönüşünün Tevrat ve Zebur olarak bilinen Eski Antlaşma tarafından önceden bildirdiğini öğrenmek sizi şaşırtabilir.

Yahudi "Mesih"

İsa'nın zamanında Yahudiler'in tümü Mesihleri'ni beklemekteydiler. İsa'nın doğumundan 600 yılı aşkın bir süre önce, Hezekiel peygamber kötü kral Sidkiya'ya yönelttiği "Sarığı çıkar, tacı kaldır. . . . . Yıkım! Yıkım! . . . . yerle bir edeceğim! Hak sahibi gelinceye dek onarılmayacak. . . . . ona vereceğim" sözleriyle bir peygamberlikte bulunmuştur (Hez. 21:25-27). Hezekiel'in, hakkında peygamberlikte bulunduğu gelecek kişi İsa Mesih'tir.

İsa Mesih, Tanrı'nın ana tasarısını anlamakta kilit noktadır. Kutsal Kitap'ta anlatılanlar günah ve ölümden kurtuluşumuzla ilgilidir; günah ve ölümün dünyaya girmesiyle başlar ve İsa'ya iman eden inanlıların kurtuluşuyla son bulur: "Onlar O'nun halkı olacak. Tanrı da onlarla birlikte olacak ve gözlerinden tüm gözyaşlarını silecek. Artık ölüm olmayacak. . . . . . Çünkü öncekiler ortadan kalktı" (Va. 21:3-4). İnanlıları, Adem'den miras alınan ölümün pençesinden kurtarıp sonsuz yaşama götüren İsa'dır. O, Gerçek anlamda bir kurtarıcıdır! Doğuşundan önce Tanrı'nın bir meleği annesi Meryem'e, "Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak" diye buyurmuştur.

İsa Mesih'in Yaşamına ve Yapacaklarına İlişkin Herhangi Bir Ayrıntılı Peygamberlik Var mı?

Evet, İsa Mesih'in yaşamı ve yapacakları hakkında Eski Antlaşma'da pek çok ayrıntılı peygamberlik bulunmaktadır!

a. İsa dünyanın kralı olacak. İsa'nın doğumundan yaklaşık bin yıl önce yaşamış olan Kral Davut'a Tanr8 tarafında şu özel vaatte bulunuldu: "Senden sonra soyundan birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. . . . . krallığının tahtını sonsuza dek sürdüreceğim" (2Sa 7:12-13). Melek Cebrail bu sözlerin İsa Mesih üzerinde gerçekleştiğini söyledi. İsa'nın annesi Meryem'e, "O ulu olacak ve kendisine En Yüce Olan'ın Oğlu denecek. Rab Tanrı O'na Atası Davut'un tahtını verecek. Yakup'un evi üzerinde sonsuza dek hükümran olacak. Hükümranlığının hiç sonu gelmeyecek" dedi (bkz. Luka 1:26-31).

İsa'nın bu vaatleri gerçekleştirmesi için yeryüzüne dönmesi gerektir.

b. Doğum yeri. Nerede doğacağı önceden tam olarak bildirilmişti: "Sen, ey Beytlehem Efrata. . . . İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak" (Mik. 5:2).

c. Tanrı'nın Oğlu olacaktı. Natan Davut'a Tanrı'nın şu bildirisini iletti: "I will raise up your offspring after you … I will establish his kingdom … his throne forever. I will be to him a father, and he shall be to me a son" (1Chronicles 17:11-12).

d. Kişiliği. "RAB'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu onun üzerinde olacak." (Yşa. 11:2). İsa bu peygamberliği tam olarak gerçekleştirmiştir.

e. Bildirisi. "İsa. . . . . Tanrı'nın Egemenliği'ni duyurup müjdeliyordu" (Luk. 8:1). Bizi günah ve ölümden kurtarabileceğini, tekrar geleceğini, ölüleri dirilteceğini, inananlara sonsuz yaşam vereceğini ve Tanrı'nın krallığını kuracağını duyurdu. Yeşaya'nın prygamberliğine ne kadar da uyuyor: "[RAB] beni yoksullara müjde iletmek için meshetti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını. . . . . ilan etmek. . . . . için beni gönderdi" (Yşa. 61:1-3).

Hepimiz günaha ve ölüme tutsakız. Ölüm hapishanesinden kurtarılmamız gerekiyor.

f. Mucizeleri. Şu peygamberlik sözlerine kulak verin: "O zaman körlerin gözleri, sağırların kulakları açılacak" (Yşa. 35:5-6). Şimdi İsa'nın iyileştirdiği, doğuştan kör olan adamın sözlerini dinleyin: "Bildiğim bir şey var: Ben kördüm, şimdi görüyorum. . . . .Eğer bu adam Tanrı'dan gelmemiş olsaydı hiçbir şey yapamazdı" (Yu. 9:25, 33). How true. The miracles of Jesus proved that God was speaking and working through his son.

g. His rejection. Isaiah wrote "He was despised and rejected by men; a man of sorrows, and acquainted with grief" (Yeş. 53:3). Also, he prophesied of Jesus: "Bana vuranlara sırtımı açtım. . . . . Aşağılamalardan, tükürükten yüzümü gizlemedim" (Yşa. 50:6).

The Psalms also pick up this theme of suffering. 

"Dertliyim, acılarımı paylaşacak birini bekledim, çıkmadı" (Mez. 69:20). How sad, but how true. We can only be impressed by such accurate prophecies about what Jesus had to endure.

h. Haça gerilmesi. The execution of people by crucifixion was not known when the Psalms were written.Yet, the Old Testament predicted that Jesus would be crucified. "Ellerimi, ayaklarımı deliyorlar" (Mez. 22:16). How remarkable.

i. Kurtarıcı İsa. Simply stated, "Hastalıklarımızı o üstlendi, acılarımızı o yüklendi. . . . . Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. . . . . RAB hepimizin cezasını ona yükledi" (Yşa. 53:4-6).

j. Diriltilişi: "Çünkü sen canımı ölüler diyarına terketmezsin; mukaddesini çürüme görmeğe bırakmazsın" (Mez. 16:10 KMEYA). Can bedendir, ölüler diyarıysa mezardır. İsa'nın bedeni çürümemiş ve mezara terkedilmemiştir. Petrus, Habercilerin İşleri 2:29-31'da bu peygamberliğin İsa'dan söz ettiğini doğruluyor: "[Davut] öldü ve gömüldü. . . . . Mesih'in ölülerden dirilişini önceden gördü ve şunları söyledi:'O ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi.' Tanrı İsa'yı ölümden diriltti. Hepimiz bu olayın tanıklarıyız.

k. Göğe yükselişi. Dirilişinin 40. günü göğe çıktı. (Acts 1:11). He now sits "Allah'ın sağ eli"nde oturmaktadır (Res. 2:33 KMEYA). The Old Testament had already prophesied this: "Bol sevinç vardır senin huzurunda, sağ elinden mutluluk eksilmez." (Mez. 16:11). Etkileyici, değil mi?

He is coming back. The word'until' links two important scriptures. Psalm 110:1-2 says of Jesus "Ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. . . . . Düşmanlarının ortasında egemenlik sür!" Peter picks up'until' in Acts 3:19-

"[Tanrı] Mesih İsa'yı sizlere gönder[ecek]. . . . . Tanrı'nın çok önceki çağlarda kutsal peygamberleri ağzıyla bildirdiği gibi yenilenme zamanı gelinceye dek, O'nun göklerde kalması gerekir." He did indeed.

Jesus understood his mission of salvation from the Old Testament. We would be much poorer without it.

3. WILL JESUS BE A REAL KING, WITH A REAL KINGDOM ON EARTH?

After looking at all the Old and New Testament passages quoted in this leaflet, how can anyone doubt it? Simply re-read them to see their clarity and power.

There remains one important question.

Will you be there to see it? You can live forever in the kingdom of God, but you won't drift into it. Positive action on your part is essential

In John 1:45 Philip said "Musa'nın Kutsal Yasa'da bildirdiği ve peygamberlerin haber verdiği Yusuf oğlu Nasıralı İsa'yı bulduk". Have you found him too? These are the steps we must take to rejoice with Jesus when he comes back to the earth as king:

(1) O'na iman edin (2) tövbe edin, (3) vaftiz olun (4) O'nun buyruklarını tutun. Other leaflets in this series explain each of these steps. May you come to know the living Christ, and walk in his ways. "Dünyanın hükümranlığı Rabbimiz'e ve O'nun Mesihi'ne geçti. O, sonsuzlara dek hükümranlık sürecek" (Va. 11:15)

.